سرپیچ ته لامپ

ته لامپ E27 و E14

نوع ته لامپ نوع آبکاری موارد ستفاده
پینی نیکل تزئینی و صنعت روشنایی

 

توضیحات

ته لامپ
پایه لامپ
سرپیچ
سرپیچ لامپ
ته لامپ E14
ته لامپ E 27
پایه لامپ E14
پایه لامپ E27
سرپیچ E14
سرپیچ E27

سرپیچ ته لامپ