سه شاخه کابلدار صادراتی

سه شاخه کابلدار صادراتی با ارت

طول کابل نوع کابل نوع ارت
۳- ۱ متر
براساس انتخاب مشتری
  m۱/۵*۳
m۱/۰*۳m2 0/75*3
برنجی

 

سه شاخه کابلدار صادراتی بدون ارت

طول کابل نوع کابل نوع ارت
۳- ۱ متر
براساس انتخاب مشتری
m۱/۵*۲

m۱/۰*۲

m۰/۷۵*۲

پلاستیکی

 

سه شاخه صادراتی مطابق با استاندارد UK

 

توضیحات

سه شاخه صادراتی کابلدار مطابق با استاندارد UK دو مدل ارت دار و بدون ارت توسط کیاصنعت تولید می شود.

سه شاخه کابلدار صادراتی