مغزی دوشاخه تو پر سوراخ دار

مغزی دوشاخه مغزی دوشاخه ۱۰ آمپر مغزی دوشاخه ۱۶ آمپر شورتک دوشاخه شورتک دوشاخه ۱۰ آمپر شورتک دوشاخه ۱۶ آمپر مغزی تو خالی دوشاخه شورتک تو خالی دوشاخه شورتک ارت شورتک دوشاخه ارت مغزی ارت مغزی دوشاخه ارت شورتک چپقی شورتک چپقی دوشاخه مغزی چپقی مغزی چپقی دوشاخه

توضیحات

مغزی دوشاخه در دو مدل مغزی دوشاخه ارت دار و بدون ارت توسط کیاصنعت تولید می شود.

مغزی دوشاخه تو پر سوراخ دار