میله آهنی مغزی دوشاخه

میله آهنی مغزی دوشاخه میله آهنی شورتک دوشاخه میله آهنی مغزی میله آهنی شورتک

توضیحات

میله آهنی یا شورتک دوشاخه برای تولید دوشاخه های برق استفاده می شود.

میله آهنی مغزی دوشاخه